Облік МШП

Для обліку зміни запасу інструментів (пристроїв) у роздавальних кладовищах на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного оборотного (обмінного) фонду застосовується відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) (ф. МШ-1). Відомість складається у двох примірниках начальником цеху разом із начальником інструментального чи планового відділу при необхідності зміни норми постійного запасу інструментів (пристроїв). Один примірник відомості знаходиться в інструментальному відділі, другий – в цеху.На підставі даних відомості вносяться зміни до картки складського обліку матеріалів інструментально-роздавальної комори.Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, виданих під розписку робітнику чи бригадиру (для бригади) із роздавальної комори цеху для тривалого користування застосовується картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. МШ-2).Заповнюється в одному примірнику комірником на кожного робітника, що одержав ці предмети.Для обліку інструментів (пристроїв), виданих робітнику із комори цеху для короткострокового користування, застосовується інструментальна марка, яка при здачі інструментів комірнику, повертається робітникові.На кожну інструментальну марку, в якій вказується номер інструментальної роздавальної комори, номер цеху, табельний номер робітника, комірник видає тільки один інструмент.Для обліку інструментів (пристроїв), переданих на заточування або ремонт застосовується Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв) (ф. МШ-3).Використовується на тих підприємствах, де заточування та ремонт інструментів (пристроїв) проводиться у централізованому порядку. Замовлення виписується у двох примірниках комірником роздавальної комори. Один примірник залишається у комірника з розпискою виконавця, другий передається разом із інструментом до цеху виконання (заточувальну майстерню). Після заточування чи ремонту інструмента (пристрою) комірник робить відмітку у своєму примірнику про повернення інструмента (пристрою) і розписується у примірнику цеху-виконавця.Для оформлення поломки, та втрати інструментів (пристроїв) та інших малоцінних та швидкозношуваних предметів застосовується акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. МШ-4).Складається в одному примірнику майстром і начальником цеху (дільниці) на одного або декількох робітників.При поломці, псуванні та втраті малоцінних та швидкозношуваних предметів з вини робітника акт складається у двох примірниках. Один примірник залишається в цеху (на дільниці), а другий направляється у розрахункову частину бухгалтерії для утримання у встановленому порядку з робітника вартості поламаного, зіпсованого чи втраченого предмета.При пред'явленні робітником акту вибуття йому замість непридатного чи втраченого предмета видається придатний і записується до картки обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. МШ-2). Акти вибуття потім прикладаються до актів списання (ф. МШ-5 і МШ-8).Для оформлення списання інструментів (пристроїв), що стали непридатними, та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де облік проводиться за методом обмінного (оборотного) фонду застосовується акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні (форма МШ-5). Складається в одному примірнику комісією цеху на підставі разових актів вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. МШ-4). Непридатний інструмент за актом здається до комори для утилю. Акт візується начальником інструментального чи планового відділу і подається до центрального інструментального складу (ЦІС), який видає цеху інструменти (пристрої) того ж найменування, марки та розміру за актом без виписки вимог і лімітних карток. Після видачі складом інструментів (пристроїв) акт передається до бухгалтерії, де згідно з цим актом, проводиться списання, інструментів (пристроїв) зі складу, без відображення їх руху по роздавальних сховищах цехів. Виданий складом інструмент (пристрій) в порядку обміну за актами у картці обліку роздавальних сховищах не відображається.Для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які видаються робітникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами застосовується особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів (ф. МШ-6). Картка ведеться в одному примірнику і зберігається у комірника цеху (дільниці).У випадку втрати взятих предметів спецодягу, спецвзуття або запобіжних засобів в особовій картці за формою МШ-6 в рядку загубленого предмету в розділі "Повернено" робиться запис: "Акт вибуття №___ і дата".Черговий спецодяг, спецвзуття та запобіжні засоби колективного використання, видані робітникам та службовцям тільки на час виконання тих робіт, на які вони передбачені, повинні знаходитися у коморах і видаватися під відповідальність майстрів та інших робітників, перелік яких затверджується керівником підприємства.Черговий спецодяг, спецвзуття та запобіжні засоби записуються на окремі картки з поміткою "Чергова".При автоматизованій обробці даних з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів особова картка не ведеться.Для обліку видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів робітникам підприємств в індивідуальне користування за встановленими нормами застосовується відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (ф. МШ-7).Заповнюється в двох примірниках комірником цеху (відділу, дільниці) окремо на видачу і на повернення спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів і оформляється відповідними підписами. Один примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у комірника цеху (відділу, дільниці).За цією формою ведеться облік прийнятих від робітників спецодягу, спецвзуття на прання, дезінфекцію, ремонт та на літнє зберігання.Для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів по закінченню строку носки, інших малоцінних та швидкозношуваних предметів і здача їх у комору для утилю застосовується акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. МШ-8). Акт складається в одному примірнику комісією на підставі разових актів вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (форма МШ-4). Після здачі списаних предметів до комори для утилю акт із розпискою комірника здається до бухгалтерії.На різні види малоцінних та швидкозношуваних предметів акти на списання складаються окремо.Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух МШП, що належать підприємству, що належать підприємству та знаходяться у складі запасів призначено активний рах.22.З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні.Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів, по однорідних групах, установлених виходячи з потреб підприємства.Синтетичний облік МШП оформлюється тими самими проводками, що й облік ВЗ, тільки замість рах.20 – рах.22. Єдина особливість, що при поверненні на склад з експлуатації таких предметів, що придатні для подальшого використання, вони оприбутковуються: Д22 К719.

5326136251946647.html
5326254593418178.html
    PR.RU™