Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні

23. Начальник органу управління Служби правопорядку в гар-
нізоні підпорядковується начальникові відповідного органу управління
Служби правопорядку. Він відповідає за забезпечення правопорядку і
військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних Сил України
в місцях дислокації військових частин, військових навчальних закладів,
установ та організацій гарнізону, у військових містечках, на вулицях і в
громадських місцях, за організацію діяльності підрозділів Служби пра-
вопорядку щодо запобігання злочинам, іншим правопорушенням серед
військовослужбовців Збройних Сил України, їх розкриття і припинення,
а також за забезпечення захисту життя, здоров'я, прав і законних інтере-
сів військовослужбовців, військовозобов'язаних під час проходження
ними зборів, працівників Збройних Сил України, захисту майна Зброй-
них Сил України від розкрадання та інших протиправних посягань,
участь у протидії диверсійним проявам і терористичним актам на війсь-
кових об'єктах.

Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні
зобов'язаний:

організовувати несення служби підрозділами охорони військо-
вих об'єктів, патрульно-постової служби, безпеки дорожнього руху, діз-
нання та спеціального призначення Служби правопорядку;

вимагати від військовослужбовців Збройних Сил України та
інших військових формувань, утворених відповідно до законів України,
військовозобов'язаних під час проходження ними зборів та від інших
осіб у військовій формі одягу, звільнених з військової служби в запас або
відставку з правом її носіння, дотримання громадського порядку, правил
носіння військової форми одягу, припинення правопорушень, а також
дій, що перешкоджають здійсненню завдань і функцій Служби правопо-
рядку, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати відповідні
заходи примусу, передбачені Законом України "Про Військову службу
правопорядку у Збройних Силах України";

приймати та реєструвати заяви і повідомлення про злочини та
інші правопорушення, вчинені у військових частинах, а також в інших


місцях військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час прохо-
дження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час ви-
конання ними службових обов'язків, своєчасно приймати стосовно них
обґрунтовані і законні рішення;

виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів
та інших правопорушень у Збройних Силах України, вживати заходів
щодо їх усунення, брати участь у правовому вихованні військовослужбо-
вців, працівників Збройних Сил України;

вести облік злочинів та інших правопорушень, вчинених війсь-
ковослужбовцями та працівниками Збройних Сил України у зоні відпо-
відальності органу управління Служби правопорядку, та проводити що-
місячні періодичні звірки з даними відповідних військових прокуратур;

подавати начальникові гарнізону пропозиції щодо підтримання
правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Зброй-
них Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно
до законів України, у місцях дислокації військових частин гарнізону,
щоквартально брати участь у підведенні підсумків роботи військових
службових осіб гарнізону;

провадити в установленому законом порядку дізнання у спра-
вах про злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил України
та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, працівни-
ками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'яз-
ків або в розташуванні військової частини чи на військових об'єктах;

у випадках та в порядку, передбачених Кодексом України про
адміністративні правопорушення, передавати матеріали про адміністра-
тивні правопорушення на розгляд органів (посадових осіб), уповноваже-
них розглядати справи про адміністративні правопорушення;

припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати про-
вадження у справах про адміністративні правопорушення, що віднесені
Кодексом України про адміністративні правопорушення до компетенції
Служби правопорядку;

передавати матеріали про дисциплінарні правопорушення, вчи-
нені військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час прохо-
дження ними зборів, на розгляд їх командирів (начальників);

брати участь у проведенні профілактичної роботи серед війсь-
ковослужбовців, схильних до вчинення правопорушень, сприяти органам
військового управління, військовому командуванню в забезпеченні вій-
ськової дисципліни серед військовослужбовців;

забезпечувати в передбачених законом випадках виконання
кримінальних покарань стосовно військовослужбовців, які за вироком


суду засуджені до тримання в дисциплінарному батальйоні або до кри-
мінального покарання у вигляді арешту;

виконувати в установленому законом порядку і в межах своєї
компетенції доручення прокурора, слідчого, ухвали суду та постанови
суддів;

сприяти у межах своєї компетенції органам дізнання, органам
досудового слідства та суду, органам державної влади, органам місцево-
го самоврядування, органам військового управління, підприємствам,
установам і організаціям у виконанні покладених на них відповідно до
законів обов'язків;

взаємодіяти з військовими формуваннями, утвореними відпові-
дно до законів України, органами внутрішніх справ, іншими правоохо-
ронними органами, у тому числі обмінюватися з ними інформацією для
швидкого і повного розкриття злочинів та виявлення правопорушень;

надавати у межах своєї компетенції допомогу органам держав-
ної влади, органам місцевого самоврядування, військовому командуван-
ню, органам військового управління та їх представникам, громадським
організаціям у провадженні їх законної діяльності в разі протидії їм або
небезпеки з боку правопорушників - військовослужбовців Збройних Сил
України;

повідомляти органи державної влади та органи місцевого само-
врядування, військове командування, органи військового управління,
громадськість за місцем служби або роботи особи, в тому числі цивіль-
них громадян, які незаконно перебували на території військової частини
або військового об'єкта і вчинили протиправні дії, про вчинення ними
правопорушення, провадження стосовно якого належить до компетенції
Служби правопорядку;

забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих
та заарештованих осіб, які перебувають на гауптвахті, документів, речей,
цінностей та іншого майна, а також передавати органам внутрішніх
справ документи і речі цивільних осіб, затриманих на території військо-
вих частин (військових об'єктів);

забезпечувати охорону та конвоювання затриманих чи взятих
під варту військовослужбовців та військовозобов'язаних під час прохо-
дження ними зборів, а також тих, що відбувають покарання в дисциплі-
нарному батальйоні;

повідомляти командирів (начальників) військових частин не пі-
зніше ніж у триденний строк, а військового прокурора та начальника га-
рнізону - негайно про вчинення військовослужбовцями та військовозо-


бов'язаними під час проходження ними зборів злочинів та інших право-
порушень;

вносити в межах своєї компетенції відповідним органам вико-
навчої влади, органам місцевого самоврядування, військовому команду-
ванню, органам військового управління, громадським організаціям або
посадовим особам підприємств, установ та організацій подання щодо
усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяють. Не пізніш як
у місячний строк щодо подання має бути вжито необхідних заходів і про
результати повідомлено особу, яка його надіслала;

проводити розшук вогнепальної зброї, бойових припасів до неї,
вибухових речовин, які викрадені або втрачені у військових частинах га-
рнізону;

організовувати розшук і затримання військовослужбовців
Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених від-
повідно до законів України, які самовільно залишили військові частини
чи місця служби або не з'явилися в строк без поважних причин на війсь-
кову службу, а також тих, які переховуються від органів дізнання, досу-
дового слідства або суду, чи засуджених, які ухиляються від виконання
кримінального покарання;

здійснювати в межах своєї компетенції нагляд за дорожнім ру-
хом військових транспортних засобів, контроль за виконанням у Зброй-
них Силах України вимог законодавства з питань забезпечення безава-
рійного використання техніки; вести облік та розподіл номерних знаків,
реєстрацію транспортних засобів Збройних Сил України;

погоджувати в установленому законодавством порядку з відпо-
відними органами перевезення великогабаритних, великовагових і не-
безпечних вантажів транспортними засобами Збройних Сил України, за-
безпечувати їх супроводження та контроль за дотриманням особливих
умов, правил, норм і стандартів з організації перевезення зазначених ва-
нтажів;

запобігати диверсійним проявам і терористичним актам на вій-
ськових об'єктах;

забезпечувати зберігання, правила носіння та застосовування
зброї, спеціальних засобів військовослужбовцями Служби правопорядку
у встановленому законом порядку. Не рідше одного разу на місяць пере-
віряти наявність та стан зброї і боєприпасів, спеціальних засобів у місцях
зберігання зброї Служби правопорядку;

разом з начальником гарнізону зустрічати осіб, зазначених у
статті 10 цього Статуту;


вести облік військових частин гарнізону, окремих підрозділів,
команд, а також військовослужбовців, які прибувають у відрядження та
відпустки (додаток 2 до цього Статуту), здійснювати контроль за своєча-
сним їх відбуттям до місця служби;

вести облік і організовувати збереження зброї та боєприпасів;

складати відомість наряду, табелі постів, схеми розміщення по-
стів, інструкції черговому органу управління Служби правопорядку в га-
рнізоні (черговому зміни) та його помічникові, графік перевірки черго-
вих змін і подавати їх на затвердження безпосередньому начальникові
органу управління Служби правопорядку;

не рідше одного разу на тиждень перевіряти додержання закон- -
ності та правил нагляду за заарештованими на гауптвахті Служби право-
порядку, давати начальникові гауптвахти письмове розпорядження про
направлення заарештованих до лазні, на роботи, а хворих - до лікуваль-
ної установи;

надавати допомогу начальникові гарнізону щодо підготовки
військ гарнізону до парадів і забезпечувати за узгодженням з органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування порядок під час
підготовки і проведення парадів та інших гарнізонних заходів з участю
військ;

складати інструкції особовому складу добового наряду Служби
правопорядку, проводити з ними інструктаж, вручати йому необхідні до-
кументи для несення служби та здійснювати контроль за несенням служ-
би добового наряду;

призначати і здійснювати контроль за підготовкою почесних
варт від військових частин, організації ритуалів поховань померлих та
загиблих військовослужбовців, інших осіб, під час поховання яких при-
значається почесний ескорт;

здійснювати керівництво черговим підрозділом гарнізонного
наряду під час залучення до виконання окремих завдань щодо забезпе-
чення правопорядку і військової дисципліни військовослужбовців
Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених від-
повідно до законів України.

У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму
воєнного або надзвичайного стану начальник органу управління Служби
правопорядку зобов'язаний:

залучати підрозділи Служби правопорядку до участі у боротьбі
з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України;

організовувати супроводження, охорону та тримання військо-
вополонених;


забезпечувати дотримання комендантської години в гарнізоні;

організувати охорону військових об'єктів, військових містечок
та їх населення, сприяти його евакуації;

вживати заходів щодо відновлення та підтримання порядку і
дисципліни у військових частинах;

здійснювати контроль за рухом транспортних засобів і переве-
зенням вантажів Збройних Сил України.

Повноваження начальника органу управління Служби правопо-
рядку в гарнізоні стосовно обліку та розподілу номерних знаків та реєст-
рації транспортних засобів поширюються тільки на Збройні Сили Украї-
ни.

24. У разі виникнення у військових частинах, гарнізонних вар-
тах і гарнізонних об'єктах пожежі, стихійного лиха чи надзвичайної події
начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні зобов'я-
заний прибути на місце пожежі, стихійного лиха чи надзвичайної події
для вжиття необхідних заходів.

25. У разі порушення військовослужбовцем військової дисцип-
ліни під час перебування його у звільненні або відрядженні всім началь-
никам органів управління Служби правопорядку в гарнізоні, військовим
комендантам на транспорті, а також військовим комісарам за місцем
проведення військовослужбовцем звільнення (відрядження) надається
право припиняти звільнення (відрядження) і відправляти цього військо-
вослужбовця до своєї військової частини.

Про всі заходи, вжиті стосовно військовослужбовця, який по-
рушив військову дисципліну, начальник органу управління Служби пра-
вопорядку в гарнізоні повідомляє командирові його військової частини,
робить відповідну позначку в його відпускному квитку, посвідченні про
відрядження або приписі, записці про звільнення та в книзі обліку війсь-
ковослужбовців, які перебувають у відпустці або відрядженні (додаток 2
до цього Статуту), і повідомляє начальникові гарнізону.

Коли особа затриманого військовослужбовця не може бути не-
гайно встановлена через відсутність у нього документів, начальник орга-
ну управління Служби правопорядку в гарнізоні протягом доби з момен-
ту затримання військовослужбовця повинен вжити заходів для встанов-
лення його особи. Про таких осіб начальник органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні негайно повідомляє начальникові гарнізону і
повідомляє відповідного військового прокурора. Рішення щодо цих осіб
має бути прийнято не пізніше ніж через 3 доби з моменту їх затримання.

Облік таких осіб ведеться: у відповідних органах управління
Служби правопорядку в гарнізоні - у книзі обліку затриманих військово-


службовців за встановленою формою (військове звання, прізвище, ім'я та
по батькові, номер військової частини, її поштова адреса, підлеглість і
найменування оперативного командування, кому повідомлено і яких
вжито заходів); на гауптвахті - у книзі обліку заарештованих, які трима-
ються на гауптвахті (додаток 12 до цього Статуту).

Якщо військовослужбовець затримався в дорозі до місця відпу-
стки або відрядження внаслідок непередбачених перешкод у сполученні
або через хворобу чи вчасно не може прибути до місця своєї служби з
тих самих причин, начальник органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні повідомляє про причину затримки військовослужбовця коман-
дирові військової частини, з якої військовослужбовець прибув, і подов-
жує відпустку на фактичний строк затримання.

У разі смерті або тяжкої хвороби близьких родичів військовос-
лужбовця (батька, матері, дружини та близьких її родичів, дітей, рідних
братів, сестер або інших осіб, які його виховували), а також у разі поже-
жі або стихійного лиха, від яких постраждала сім'я військовослужбовця,
який перебував у відпустці, начальник органу управління Служби право-
порядку в гарнізоні має право подовжити відпустку на строк до 10 діб,
негайно повідомивши про це командира військової частини, з якої при-
був військовослужбовець.

Про час відбуття військовослужбовця до місця відпустки або
відрядження та причину його затримання начальник органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні робить позначку в документах війсь-
ковослужбовця та в книзі обліку військовослужбовців, які перебувають у
відпустці або у відрядженні (додаток 2 до цього Статуту).

26. Місце розташування відповідного органу управління Служ-
би правопорядку в гарнізоні має бути відоме всім військовим частинам
гарнізону та доступне для всіх осіб.

Адреса відповідного органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні та номери телефонів мають бути в органах виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування, громадських місцях (театрах, будин-
ках культури, готелях тощо).

Приблизне розміщення та обладнання будинку (приміщення)
органу управління Служби правопорядку в гарнізоні визначено в додатку
1 до цього Статуту.


5335273727948878.html
5335368858932792.html
    PR.RU™