Навчально-методична література

Семінарське заняття № 3

Соціалізація молоді

Питання для обговорення

1. Поняття соціалізації особистості. Фактори, етапи, сфери соціалізації.

2. Особливості соціалізації молоді в різних сферах суспільного життя. Особливості соціалізації різних груп молоді (учнівської, студентської, сільської і т.ін).

3. Моделі соціалізації молоді у суспільстві ризику (радянська, американська, японська, китайська).

4. Політична соціалізація молоді.

Ключові поняття: соціалізаціямолоді, політична соціалізація молоді, професійна соціалізація молоді.

Питання для самоконтролю

1. Чи вірним є твердження, що молодь несе в собі всі протиріччя, які притаманні для суспільства в цілому?

2. Назвіть основні проблеми соціалізації сучасної молоді.

3. Наскільки великим є вплив ЗМІ на соціалізацію молоді?

4. Чому молодь швидко адаптується до змін в соціальному середовищі?

5. Якою є роль і місце сім’ї в соціалізації молодої людини?

6. Назвіть і обгрунтуйте найбільш актуальну проблему со­ціалізації молоді.

Теми рефератів

1. Соціальна адаптація молоді в умовах кризи.

2. Роль молоді в історичному процесі.

3. Трактування соціалізації в сучасних соціологічних теоріях Е. Еріксона, Е. Фрома, Ю. Хабермаса, Н. Смелзера.

Теми для дискусії

1. Форми політичного протесту молоді.

2. Політичний екстремізм в молодежному середовищі.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

1. Проведіть соціологічне дослідження „Вплив ЗМІ на соціалізацію молоді”.

2. Напишіть есе на тему: «Моя соціальна автобіографія».

Есе"Моя соціальна автобіографія»

Мета роботи: самостійне дослідження індивідуального життєвого шляху в контексті історично значимих подій, що визначили долю даного покоління. Внаслідок цього формується соціологічне бачення світу, що дозволяє зрозуміти історію покоління з поглядуїї ролі в особистому житті.

Істотною ознакою будь-якого покоління є певний ступінь спільності життєвих шляхів, завдань, розв’язуваних суспільством, умов життя, що визначили подібність переживань, поглядів, цілей, ставлення до життя. Покоління громадянської війни, покоління будівельників Дніпрогесу, покоління «відлиги», покоління застою, покоління перебудови відрізняються одне від одного особистою і соціальною біографією, психологічним складом, ціннісними орієнтаціями і т.п.

Будь-яку подію можна аналізувати з особистої та суспільної точки зору. Наприклад, коли в місті з 100 тис. чоловік тільки один злидарює, це його особиста справа, можливо, обумовлена особливостями характеру, але якщо серед населення в 50 млн 15 млн жебраків, це вже суспільна проблема.

Перед написанням "Соціальної автобіографії" студентам необхідно познайомитися з цією статтею знаменитого американського соціолога Ч. Міллса «Соціологічна уява», яка вивчається в багатьох американських коледжах(див.: Миллс Ч. Социологическое воображение // Социологические исследования. - 1994. - № 1). Можна користуватися додатковою довідковою літературою.

У процесі роботи студенти повинні описати склад і характер сім’ї, своє виховання, особистий досвід, найважливіші зовнішні обставини, відповісти на такі питання:

А. Які події залишилися в пам'яті вашого покоління, які з них відносяться до суспільно значущих проблем?

Б. Чи вплинули ці події на ваше ставлення до життя, ціннісні орієнтації? Чи змінилося матеріальне становище сім’ї? Яким чином долалися проблеми?

В. Чи були ваші особисті проблеми частиною загальних соціальних процесів? Чи була ваша поведінка типовою для інших людей у подібних ситуаціях?

Навчально-методична література

Головатий М.Ф. Соціологія молоді: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2006. – 304 с.

Кон И.С. НТР и проблемы социализации молодёжи. - М., 1988

Павловский В.В. Ювенология: становление науки о молодежи / Краснояр. Гос. Ун-т. – Красноярск, 1997. – 188 с.

Социология молодежи. Учебник. /Отв. ред. В.Т.Лисовский. СПб. 1996.

Социология молодежи: Учебное пособие / Под ред. проф. Ю.Г. Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001.

Соціологія молоді // Соціологія культури: Навч. Посібник. // О.М.Семашко, В.М.Піча, О.І.Погорілий та ін.- К.: „Каравела”, Львів: „Новий світ-2000”, 2002. – 334 с.

Додаткова література

Бутиліна О.В. Сецифіка маргінального стану молоді // Соціологічні дослідження: Зб. наук. праць / М-во освіти і науки України. Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - № 6. – Луганськ, 2006. – С. 73-89.

Гаврилюк В.В. Маскулинность в социализации городских подростков // Социологические исследования. – 2004. - № 3. – С. 98-104.

Говорун Т.В. Сучасне юнацтво: проблеми статевої самоідентифікації // Вісник Київського університету. Соціологія, психологія, педагогіка. – Вип. 5. – 1998. – С. 68-72.

Головенько В.А. Молоде покоління України в алгоритмі суспільних процесів // Український соціум. – 2006. - № 2. – С. 20-34.

Зубок, Ю.А. Социальная интеграция молодёжи в условиях нестабильного общества / Ю.А. Зубок – М.: Социум, 1998. – 576 с.

Иваненков С.П. Проблемы социализации современной мо­лодёжи / http://www.osu.ru/misc/page/ivanenkov/text/prsm.html.

Карпухин О.И. Молодежь России: особенности социализа­ции и самоопределения // Социологические исследования. - 2000. - № 3.

Ковалёва А. И. Социализация личности: норма и отклонение. - М., 1996.

Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория // Социологические исследования. - 2003. - № 1.

Ковалёва Т.В.., Степанова O.K. Подростки смутного време­ни (к проблеме социализации старшеклассника) // Социологические исследования. - 1998. - № 8.

Молодёжный ренессанс: проблемы социализации молодёжи/ Отв. ред. и сост. А.Г. Быстрицкий, М.Ю. Рощин. - М., 1990.

Молодежь новой России [Электронный ресурс] // Режим доступа к изд.: http://www.isras.ru/analytical_report_Youth.html. – Систем. требования IBM PC; Internet Explorer.

Остапенко Марина. Політична соціалізація студентської молоді в Україні: Стислий огляд / Остапенко Марина // Нова політика. - 1999.- 6. - С.61-63.

Пірожков С.І. Молодь у стратегії людського розвитку України // Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології та методики. – К., 1996.

Ролінський В. Телебачення в житті сучасного підлітка // Наук. вісн. Чернів. нац. ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 225. – Педагогіка і психологія. – С. 114-120.

Рудницька Л. Юнацька бібліотека як інститут соціалізації особистості / Л. Рудницька // Бібліосвіт. - 2003.- 6. - С.35-44.

Семенов Г. Социализация, воспитание, развитие: Какой смысл вкладывает в эти понятия современ. наука / Г. Семенов // Воспитание школьников. - 1999.- 6. - С.2-7.

Социальное развитие молодёжи: методологические про­блемы и региональные особенности. - М., 1986.

Титаренко В.Я. Семья и формирование личности. - М., 1987.

Шевчук М.В., Савчук П.О. Проблеми молоді в сучасному суспільстві // Актуальні питання культурології. – 2006. – С. 52.


5335507953654243.html
5335630990357401.html
    PR.RU™