Політика як наукова та навчальна дисципліна: концептуальні засади та понятійно-категоріальний апарат

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

В.Г. Воронкова

О.М. Кіндратець

В.О. Зуєва

О.Є. Швець

Та ін.

ПОЛІТОЛОГІЯ

Конспект лекцій

Для студентів ЗДІА

Всіх спеціальностей

Запоріжжя


Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

ПОЛІТОЛОГІЯ

Конспект лекцій

Для студентів ЗДІА

Всіх спеціальностей

Рекомендовано до видання

на засіданні кафедри МО,

протокол №17 від 24 квітня.2007 р.


Політологія. Конспект лекцій для студентів ЗДІА всіх спеціальностей / Укл.: В.Г.Воронкова, О.М.Кіндратець, В.О.Зуєва, О.Є.Швець та ін. – Запоріжжя, 2007. – 231 с.

Метою методичного посібника є те, щоб навчити студентів розуміти значення і роль політичних систем і політичних режимів у житті суспільства, мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин і процесів; вміти визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання; розуміти сенс і основні напрями розвитку світового політичного процесу; мати уявлення про геополітичну обстановку; місце, роль і статус України в сучасному політичному світі.

Укладачі: В.Г. Воронкова, д.ф.н., професор

О.М. Кіндратець, к.ф.н., професор

І.В. Алексєєнко, д.п.н., доцент

В.О. Зуєва, к.п.н., доцент

О.Є. Швець, к.п.н., доцент

І.М. Патлах, к.п.н., доцент

О.Г. Грецова, к.ф.н., доцент

В.В. Мельник, к.ф.н., ст. викладач

В.В. Бут, ст. викладач

А.А. Постол, асистент

Т.І.Сергієнко, асистент

Н.А. Бабарикіна, асистент

О.М. Венгер, асистент

М.Ю. Осіпова, асистент

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Бех В.В. – доктор філософських наук, професор, академік Академії політичних наук України, перший проректор Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;

Корженко В.В.– доктор філософських наук, професор, зам. директора з наукової роботи Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Лепський М.А. – доктор філософських наук, професор, зав. кафедрою соціології та управління, декан факультету соціології та управління Запорізького національного університету.

Відповідальний за випуск : зав. кафедрою МО

Професор В.Г. Воронкова


ЗМІСТ

Тема 1. Політологія як наукова та навчальна дисципліна: концептуальні засади та понятійно-категоріальний апарат
ТЕМА 2. Політична думка періоду Античності, Середньовіччя і Відродження
Тема 3. Політична думка періоду раціоналізації: від ХVII-ХVIII ст. до сучасності
Тема 4. Українська політична думка в Україні і Росії
Тема 5. Сучасна зарубіжна політична думка
Тема 6. Політична влада та форми її реалізації
ТЕМА 7. Політична система суспільства
Заняття №1. Структура та механізм функціонування політичної системи
Заняття №2. Політичні режими сучасності
Заняття №3. Політична система суспільства
Заняття №4. Політична етика: політика і мораль
Тема 8. Національні держави в умовах глобалізації світу
Тема 9. Політичні партії, громадські організації та рухи
Тема 10. Суспільно-політичні рухи і об’єднання
Тема 11. Особистість і політика
Тема 12. Політичне лідерство
Тема 13. Політична свідомість
ТЕМА 14. Політична культура
Тема 15. Політичні технології
ТЕМА 16. Етнічні спільноти та етнополітика
ТЕМА 17. Конфлікти і кризи у суспільно-політичному житті
ТЕМА 18. Геополітика
ТЕМА 19. Політика і релігія
Тема 20. Політичні еліти
ТЕМА 21. Світові політико-ідеологічні доктрини сучасності
ТЕМА 22. Міжнародні відносини і міжнародна політика


Тема 1

Політологія як наукова та навчальна дисципліна: концептуальні засади та понятійно-категоріальний апарат

зміст:

1.1. Політика як наукова та навчальна дисципліна: концептуальні засади та понятійно-категоріальний апарат.

1.2.Політологія як наукова навчальна дисципліна.

1.3.Об’єкт і предмет вивчення політології.

1.4.Концептуальні засади політології.

1.5. Функції політології.

1.6.Політичний аналіз як професія і наукова дисципліна.

1.7. Політична глобалізація

Політика як наукова та навчальна дисципліна: концептуальні засади та понятійно-категоріальний апарат

Політика(від грецького слова - politik, державні тасуспільні справи) – тип суспільних відносин між політичними суб’єктами, що приймають участь у державних справах. Політичними суб'єктами є держава, уряд, партійні та громадські організації, політичні діячі та суб'єкти, що залучені до політики. Політика – це відношення людей відносно влади, діяльність індивідів і соціальних груп людей; діяльність, що направлена на прийняття рішень, вища форма управління суспільством. Політика – це концентрований вираз економіки. При пошуку причин політичних процесів треба звернути увагу на економічні інтереси політичних суб'єктів. Причинами політичних явищ можуть бути також і культурологічні процеси, наприклад, мова, релігія, проблеми безпеки, волі тощо. Політика – це дія, управління формами і змістом політичних відносин. Політика – це наука та мистецтво. Як наука, політика потребує досліджень, логічного аналізу та синтезу, зваженого вивчення співвідношення політичних сил. Як мистецтво, політика спирається на інтуїцію політика, натхнення та уяву політика. Політика є продовження специфічними засобами світоглядних, філософських, ідеологічних настанов та програм, теоретичних і емпіричних поглядів на суспільство, що відбивають не тільки погляди різних соціальних груп, верств, класів, а й національні та державні інтереси.


5685820502367281.html
5685856062634880.html
    PR.RU™