Товарне забезпечення роздрібного товарообігу

Товарне забезпечення відіграє вирішальну роль у розвитку товарообігу. Без товару немає процесу реалізації, завмирає функціонування торговельного підприємства.

Управління товарним забезпеченням складається з таких функцій, як планування, організація, облік, аналіз, оцінка, регулювання.

У даному навчальному посібнику розкриваються функції: планування, аналіз і регулювання товарного забезпечення в підприємствах.

Перераховані функції реалізуються в двох видах розрахунків:

- загальна потреба в кожному товарі і визначення загального обсягу закупівель;

- вибір джерел надходження і закупівлі кожного товару.

Управління товарним забезпеченням є головним функціональним завданням

товарознавців. Робота ведеться детально по кожному товару в його асортиментному складі.

Розрахунок загальної потреби в товарі (УПт) в першу чергу враховує обсяг товарообігу (Т): скільки намічається продати товару населенню.

Разом з тим, у торговельного підприємства виникає додаткова, понад обсяг товарообігу, потреба в товарах:

- потреба в товарах у розмірі суми зниження їх ціни (уцінки - УЦ));

- додаткова потреба у зв’язку з природним збитком і товарними втратами (ПЗ);

- повернення товарів постачальникам і відповідна додаткова закупівля товарів (ПОВ);

- передача товарів на переробку (ВП);

- збільшення товарних запасів (∆∑З).

Зниження перехідних запасів зменшує потребу в товарах.

Таким чином, потреба в товарах (∆ПТ) визначається за формулою:

∑Пт = Т + УЦ + ПЗ + ПОВ + ВП ± ∑∆З. (2.49)

Вона може бути більшою, меншою або дорівнювати товарообігу.

Другий основний розрахунок в управлінні товарним забезпеченням - визначення джерел надходження і закупівлі товарів. Основними джерелами надходження товарів в даний час є закупівля товарів:

· у промислових товаровиробників підприємств;

· оптових баз;

· оптово-роздрібних торговельних фірм;

· посередників, особливо посередників - фізичних осіб;

· імпортних фірм;

· власного виробництва; інших.У теорії і практиці вироблено певні правила і вимоги до процесу товарного забезпечення. Вся потреба в товарах повинна бути гарантована договорами з постачальниками, разовими торговельними угодами й іншими документами по закупівлі товарів.

Надходження і закупівля товарів повинні відповідати маркетинговим вимогам щодо розвитку товарообігу, прогресивним змінам в його структурі, забезпечувати вдосконалення й оновлення асортименту, підвищення якості товарів.

Закупівля товарів повинна бути економічно ефективною, з більш-менш мінімальними витратами, забезпечувати комерційну і фінансову вигоду, перш за все отримання достатнього торговельного доходу.

Ціновий чинник особливо важливий, необхідно враховувати співвідношення між закупівельною ціною і продажною (роздрібною) ціною. Підприємству залишається різниця між цими цінами, і якщо ринкова ціна стійка, саме на неї необхідно орієнтуватися при закупівлі товарів. Чим менше посередників, тим вигідніша закупівля товарів, оскільки кожен посередник претендує на свою частку торговельного доходу. І якщо роздрібну ціну не можна підвищити, то, щоб не зменшувався торговельний доход, необхідно закупівлю товарів здійснювати у товаровиробників на основі прямих договірних зв’язків.

Для управління товарним забезпеченням необхідна економічна і торговельно-технологічна інформація. До внутрішньої інформації належать:

- узагальнені дані бухгалтерського обліку надходження товарів у сумі;

- інформація, яка накопичується товарознавцями щодо закупівлі товарів в асортименті і по постачальниках;

- статистична звітність по постачальниках і залишках товарів;

- різні оперативні документи про перевірку асортименту і якості покупних товарів.

Важливу роль відіграє комп’ютеризація процесу руху товару, особливо дані про надходження товарів. Щоб комп’ютеризувати процес руху товару, підприємство зобов’язане придбати спеціальну програму автоматизації або її розробити самостійно.

Окрім внутрішньої інформації, торговельне підприємство повинно мати зовнішню інформацію про розвиток виробництва товарів, появу нових товаровиробників, тенденції у зміні купівельного попиту, напрямах моди, формуванні нового стилю життя тощо.

Аналіз надходження і закупівлі товарів. У процесі аналізу надходження товарів необхідно:

- оцінити загальну забезпеченість товарами і надходження товарів в асортименті і по кожному джерелу закупівлі;

- виявити неефективні закупівлі;

- розробити рекомендації щодо поліпшення товарного забезпечення підприємства.

Аналіз надходження товарів проводять методом подвійного порівняння фактичних (очікуваних) показників надходження з плановими завданнями і фактичними показниками за ряд попередніх періодів.

У процесі аналізу надходження товарів необхідно визначити ступінь виконання плану надходження по всьому асортименту і по кожній товарній групі окремо. Це дасть змогу встановити, наскільки надходження товарів за своїм обсягом і структурою забезпечувало виконання плану продажу товарів, створення нормальних товарних запасів, задоволення зростаючих потреб населення.

Аналіз надходження товарів необхідно пов’язувати із станом товарних запасів і виконанням планів реалізації товарів.

Аналіз надходження товарів по підприємству в цілому необхідно доповнити аналізом по окремих товарних групах, оскільки за загальними показниками виконання плану може ховатися невиконання плану по окремих товарах і товарних групах. При аналізі з’ясовують причини невиконання плану надходження по одних товарах і перевиконання плану по інших. Невиконання плану надходження товарів може трапитися з вини постачальників, які порушують договори відносно кількості, асортименту і якості товарів, термінів їх постачання, а також з вини підприємства, яке не забезпечує своєчасне отримання товарів у встановленій кількості, асортименті, не впливає на постачальників.

Успішний розвиток товарообігу вимагає, щоб товари надходили у торговельну мережу планомірно, безперебійно, у необхідній кількості, відповідно до запланованого товарообігу по кварталах і місяцях року. Тому важливим моментом є управління закупівлею і надходженням товарів у підприємство.

Планомірне надходження товарів є необхідною умовою ритмічного виконання плану товарообігу, забезпечує створення оптимальних товарних запасів, дає змогу повніше задовольняти попит населення. Нерівномірне надходження товарів приводить до невиконання плану продажу товарів, порушення товарних запасів. Якщо виконання річного плану надходження товарів відбулося за рахунок надпланового завезення товарів у III і IV кварталах при невиконанні плану постачання в I і II кварталах або виконання плану надходження товарів здійснюється в останній місяць кварталів, то, незважаючи на виконання річного або квартального плану надходження товарів, не можна вважати роботу даного магазина задовільною.

Аналіз товарного забезпечення необхідно доповнити аналізом джерел надходження товарів.

Інтереси розвитку товарообігу вимагають, щоб торговельні підприємства і фірми проявляли ініціативу, знаходили все нові джерела для збільшення товарних ресурсів шляхом розширення зв’язків з промисловістю свого регіону діяльності. Місцеві товарні ресурси є істотним джерелом поліпшення постачання населення, задоволення його зростаючих потреб.

При аналізі надходження товарів за джерелами закупівлі виявляють ступінь виконання плану надходження товарів вітчизняного виробництва, встановлюють збільшення або зменшення обсягу цих товарів, розширення або звуження кола вітчизняних товаровиробників. Важливо також проаналізувати зміни, що відбулися в асортименті і якості товарів, ступінь задоволення потреб населення за рахунок товарів місцевого виробництва; заходи, що вживаються по сприянню місцевому виробництву для збільшення, розширення асортименту і поліпшення якості товарів; виявити товари, які не мали попиту у населення і не сприяли розвитку товарообігу. Максимальне залучення в товарообіг вітчизняних ресурсів у широкому асортименті є важливим завданням торговельних підприємств та організацій.

Велика увага у процесі аналізу надходження товарів повинна бути приділена перевірці виконання постачальниками договорів постачання товарів. По кожному договору перевіряють кількість, асортимент і якість поставлених товарів, терміни їх відвантаження.

У процесі аналізу необхідно виявити, як виконано завдання по закупівлі і надходженню товарів у рахунок заявок і замовлень, поданих промисловим підприємства, і встановити, якою мірою ці замовлення відповідали попиту населення, сприяли розширенню асортименту товарів та розвитку товарообігу.

Планування надходження і закупівель товарів.Для планування надходження товарів використовується формула балансу товарообігу, який складається по окремих товарних групах і по всьому товарообігу підприємства.

Коротку (спрощену) формулу товарного балансу можна записати так:

Зп + Пт = Р + Зк (2.50)

а повнішу так:

Зn + Пт = Р + ПЗ + ВП + ПОВ – Зк, (2.51)

де Зп – запаси на початок планованого періоду;

Пт – надходження товарів у планованому періоді;

Р – реалізація у планованому періоді (власне - товарообіг);

ПЗ – природний збиток;

ВП – передача товарів на переробку;

ПОВ – повернення постачальникам товарів;

Зк – запаси на кінець планованого періоду.

Надходження товарів повинно бути заплановано в такому розмірі, щоб забезпечити виконання плану товарообігу як у цілому, так і по окремих товарних групах, також створення товарних запасів відповідно до встановленого нормативу і покриття інших видів вибуття товарів.

Проект плану товарного забезпечення складають по тих же товарних групах, по яких планують реалізацію товарів. Отже, для визначення величини надходження товарів у планованому періоді необхідно мати дані про план товарообігу, про розміри товарних запасів на початок і кінець планованого періоду, інші види вибуття і нормовані товарні втрати.

Для планування товарного забезпечення рекомендуються таблиці 2.2 і 2.3.

Розрахунок до таблиці:

1) 280 + 1,4 + 16,0 + 7,0 = 304,4

2) 650,0 + ... = 650,0

3) 730 + 3,6 – 73,0 = 660,6

Таблиця 2.2

Розрахунок потреби в товарах (тис.грн)

Найменування товарів План товарообігу Природний збиток (нормов. втрати) Повернення товарів Передача на переробку Товарні запаси Разом потреба в товарах
приріст зниження
Товар А 1,4 16,0 - 7,0 - 304,4 1)
Товар Б - - - - - 650,0 2)
Товар В 3,6 - - - 660,6 3)
і т.ін.

Розрахунок надходження товарів проводять таким чином: до суми обороту з продажу товарів додають іншу плановану витрату і суму товарних запасів на кінець планованого року, і віднімають суму очікуваних товарних запасів на початок планованого періоду.

Виходячи з потреби, торговельні підприємства укладають з постачальниками товарів договори на поставку їх продукції, кількість і асортимент товарів. Обсяг закупівель відповідно до договорів розподіляється по кварталах.

Після розрахунку товарного забезпечення по всьому товарообігу і окремих товарних групах визначають джерела надходження товарів. Найважливішим завданням при визначенні джерел надходження товарів є всемірне залучення в товарообіг місцевих товарних ресурсів.

Торговельні підприємства й організації повинні вивчати можливості виробництва товарів на місці, з свого боку впливати на місцеве виробництво товарів.

Таблиця 2.3

Розрахунок джерел надходження і закупівлі товарів (тис.грн)

Найменування товарів Всього потреба У тому числі
пром. підприємства оптові бази посередники власне виробництво інші Всього
Товар А 304,4 45,7 53,0 120,0 18,0 67,7 304,4
і т.ін.

При плануванні товарного забезпечення необхідно враховувати зміни роздрібних цін на товари, які впливають на величину окремих показників балансу. Крім того, на величину надходження товарів у планованому році впливають різні види планованого вибуття товарів, сума природного збитку і нормованих втрат, які розраховуються за встановленими нормами і визначаються планом витрат обігу, передачею товарів у виробництво тощо.

Нині в торгівлі діють у великій кількості малі підприємства, які дуже схильні до впливу кон’юнктурних змін ринку. У таких підприємствах закупівля товарів здійснюється на основі постійного оперативного контролю над процесом реалізації і зміною товарних запасів. Чергова партія товарів купується після реалізації попередньої партії.

З метою забезпечення виконання плану роздрібного товарообігу на підприємствах розробляють план організаційно-господарських заходів. У цих планах передбачають зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, поліпшення використання торговельної площі, вдосконалення організації і техніки продажу товарів, розширення продажу фасованих товарів, організацію фасування товарів у магазині, впровадження прогресивних методів обслуговування покупців (торгівля за зразками, самообслуговування, на попередні замовлення тощо); шляхи посилення впливу на постачальників по збільшенню виробництва, розширенню асортименту і поліпшенню якості товарів; по своєчасному і рівномірному постачанню товарів відповідно до укладених договорів.

Важливою умовою виконання плану роздрібного товарообігу підприємством є організація контролю над його виконанням за всіма показниками.

Повсякденний контроль над виконанням плану товарообігу дає можливість своєчасно виявити недоліки в роботі і вжити оперативних заходів щодо їх усунення.

Питання для перевірки знань

1. Дайте визначення товарообігу як економічної категорії і економічного показника.

2. Торговельне підприємство як об’єкт і суб’єкт ринкових відносин.

3. Розкрийте значення показника «обсяг товарообігу» для окремого торговельного підприємства.

4. Класифікація товарообігу, його види на ринку споживчих товарів.

5. Дайте характеристику роздрібного товарообігу за організаційними формами продажу і складом кінцевих споживачів.

6. Суть і значення роздрібного товарообігу в системі соціально-економічних відносин.

7. Взаємозв’язок ринку споживчих товарів і товарообігу.

8. Охарактеризуйте склад роздрібного товарообігу. Які ознаки покладено в основу віднесення продажу до складу роздрібного товарообігу?

9. Назвіть показники товарообігу, які використовують у процесі обліку, аналізу і планування.

10. Які чинники визначають обсяг, структуру і перспективи розвитку товарообігу?

11. Дайте розгорнену характеристику чинників зовнішнього середовища, які впливають на товарообіг підприємства.

12. Перерахуйте чинники внутрішнього середовища, які впливають на обсяг, структуру і перспективи зростання товарообігу підприємства.

13. Аналіз обсягу і структури реалізації товарів в передплановому періоді.

14. Оцінка діяльності торговельного підприємства на основі плану роздрібного товарообігу.

15. Товарні запаси в торгівлі, показники оцінки їх розміру в сумі і в днях.

16. З якою метою використовується класифікація товарних запасів в економічній роботі на підприємстві?

17. Дайте характеристику товарних запасів, виходячи з класифікаційних ознак.

18. Назвіть показники, які використовуються для оцінки стану товарних запасів, їх призначення і взаємозв’язок з іншими показниками діяльності підприємства.

19. Перерахуйте чинники, які впливають на формування товарних запасів.

20. Обґрунтуйте цілі формування товарних запасів.

21. Аналіз стану і ефективності управління товарними запасами, послідовність його здійснення.

22. Розкрийте методичні підходи до аналізу динаміки товарних запасів.

23. Які заходи сприяють скасуванню диспропорцій між асортиментною структурою товарообігу і товарними запасами?

24. З якою метою проводять аналіз товарооборотності і які методичні підходи використовуються?

25. Які методи планування можуть використовуватися для обґрунтування обсягу і реалізації товарів?

26. У чому полягає суть програмно-цільового підходу в обґрунтуванні обсягу реалізації товарів?

27. Що називають межами доцільної господарської діяльності?

28. Як називається нижня допустима межа обсягів господарської діяльності?

29. Як називається верхня доцільна межа і чому ?

30. Що таке точка беззбитковості, точка МРР, точка цільового прибутку?

31. Якому показнику повинен дорівнювати мінімальний рівень рентабельності вкладеного в підприємство капіталу (власних коштів)?

32. Як визначити мінімальний прибуток, який задовольняє інтереси власника?

33. Як розрахувати точку беззбитковості (ТБЗ) і точку МРР?

34. Що таке запас фінансової стійкості, як його розрахувати?

35. Баланс товарообігу, його значення в плануванні.

36. Як визначити забезпеченість торговельного підприємства товарними запасами?

37. Сформулюйте мету нормування товарних запасів і визначте, що таке «норма товарного запасу»?

38. Дайте характеристику принципам, на яких ґрунтується нормування товарних запасів.

39. Суть методу техніко-економічних розрахунків, методика і послідовність розрахунку окремих елементів норми товарного запасу.

40. Економіко-статистичні методи планування товарних запасів, їх характеристика, умови їх застосування.

41. Порядок планування товарних запасів у цілому по підприємству і по окремих товарних групах.

42. Як взаємозв’язані між собою такі показники господарсько-фінансової діяльності підприємства, як обсяг товарообігу і надходження товарів?

43. З яких двох видів розрахунку складається планування товарного забезпечення?

44. Як визначити потребу в товарах?

45. Як визначити план закупівлі товару?

46. Перерахуйте джерела закупівлі товарів.

47. Якими основними критеріями повинно керуватися підприємство при виборі постачальників?

48. Яким чином торговельне підприємство може здійснювати контроль над виконанням постачальником своїх зобов’язань?

49. Охарактеризуйте інформаційну основу для проведення аналізу формування товарного забезпечення.

50. Що таке коефіцієнт постачання і як він визначається?


5588146579278936.html
5588184993834691.html
    PR.RU™